Breaking News

สั่งล็อกดาวน์ ตลาดโรงเกลือ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันพบแหล่งที่มีการแพร่กระจายของ CV-19 คลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวบริเวณพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการควบคุมโร คและป้องกันการแพร่ระบา ดเป็นวงกว้าง

จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดจำกัดการเคลื่อนไหวเป็นการเฉพาะในเขตพื้นที่ของตลาดโรงเกลือ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสกัดกั้น และยับยั้งสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดสระแก้ว

และมีมติความเห็นชอบ ให้เพิ่มความเข้มและออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการระบา ดในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ ล็อกดาวน์บริเวณตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบในเขตอำเภออรัญประเทศ ตามแผนผังแสดงแนวเขตพื้นที่แนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ

ห้ามแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่สถานการณ์เฉพาะ โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา จำกัดและกำกับควบคุมมิให้แรงงานต่างด้าวมีการเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว

เว้นแต่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ เพื่อลดความเสี่ย งต่อการแพร่โร คออกไปเป็นวงกว้าง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้ อในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ

เพื่อจำแนกและจำกัดเขตพื้นที่การระบา ด และจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ย งหรือผู้ติดเชื้ อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัด จึงเพิ่มมาตรการเข้ม ให้การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอยหรือสถานประกอบการอื่นใด ที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่ห้ามการบริโภคในร้าน

โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่พักอาศัยเท่านั้น ส่วนร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ไม่ก่อนเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ย าและเวชภัณฑ์ ชูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคารสถานบันการเงิน ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษา

ห้ามจับกลุ่มรวมตัวดื่มเครื่องดื่มที่มีแอ ลกอฮ อ ล์ทุกชนิด เว้นแต่เป็นการบริโภคเฉพาะบุคคลภายในครอบครัว ที่อยู่ในสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่พำนัก และไม่เกิน จำนวน 3 คน ห้ามจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ย งต่อการแพร่โร คทุกรูปแบบ ในพื้นที่สถานการณ์เป้าหมายเฉพาะที่ล็อกดาวน์ เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากนายอำเภออรัญประเทศ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโร ค

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันสอดส่อง และเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง ในการกำกับชี้แจงสร้างการรับรู้ให้แรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องในสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การควบคุมโร คเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและชัดเจนเป็นรูปธรรม กรณีพบผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ต้องระวางโท ษจ ำคุ กไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ขอบคุณ 77kaoded

About admin

Check Also

สาวถูกลอตเตอรี่ 30 ล้าน แม่ค้าสุดซื้อสัตย์ เอามาให้เองถึงที่

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อ เฉลิมรักษ์ ปิ่นแก้ว ได้โพสต์ Facebook หลังจากที่การประกาศผลการออก สลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 กันยายน นี้ พร้อมกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *