ปิดตลาดล็อตเตอรี่ต่อ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดเลย ปิดตลาดขายส่งลอตเตอรี่ อ.วังสะพุง จ.เลย และตลาดนัดบริเวณโดยรอบเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง12 สิงหาคม 2564

หลังยังพบปัญหาการแพร่กระจายของCV19 จังหวัดเลย พบว่ามีการแพร่กระจายในหลายอำเภอและมีผู้ป่ ว ย ติ ดเ ชื้ อ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย และในพื้นที่ตลาดลอตเตอรี่ อำเภอวังสะพุ ง ที่มีความเ สี่ย งอาจเป็นแหล่งแพร่กระจาย

รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ลย 007.1/11913 เรื่อง สถานการณ์การแพร่กระจาย CV19 ในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้กองสลากช่วยสกัด โ ค วิ ด หรือชะลอการออกสลาก หลังพบคนขายสลากรายย่อยติดมากขึ้น และตายไปแล้ว 3 ราย และอีก 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูงมาจากคนขายลอตเตอรี่ โดยหนังสือระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ กระจายของ CV19 ในประเทศไทยพบผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV19 ในพื้นที่จังหวัดเลย ปรากฎข้อเท็จจริงเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

มีประชาชนชาวจังหวัดเลยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 10,322 ราย เดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดเลยจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด จำนวน 3,676 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 4,862 ราย เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด จำนวน 2,033 ราย และเดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จำนวน 2,829 ราย จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ติดในกลุ่มผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 169 ราย และบุคคลใกล้ชิดจำนวน 38 ราย

นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอีกก็คือ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 30,000 ราย ที่เดินทาง ไป-มา ระหว่างจังหวัดเลยกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับเชื้อและเป็นพาหะในการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังปรากฎว่ามีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลย ติดและสูญเสียไปแล้ว จำนวน 3 ราย ทุกกลุ่มอาชีพที่เดินทางเข้าพื้นที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จังหวัดเลยพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งไม่ให้ รุ น แ ร ง เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอความกรุณาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.