ราชกิจจาฯ ให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ หลังป่วยโรคสมองเสื่อม สื่อสารไม่ได้ ให้อยู่ในความอนุบาลของน้องสาววันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือทานหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของหม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล

ด้วยหม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน ไม่สามารถสื่อสารใด ๆ ได้ อาการมีลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 วรรคหนึ่ง

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ดูแลหม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล ทั้งทายาททุกคนให้ความยินยอม จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของ หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล จึงมีคำสั่งว่า หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล หรือท่านหญิงมาลินีมงคล อมาตยกุล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความดูแลของหม่อมเจ้าหญิงนภดลเฉลิมศรี ยุคล ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 เพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษา

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *