Breaking News

ชานมเป็นเหตุ สาวถูกหามเข้าICU หลังดื่มชานมทุกวัน

เป็นเรื่องราวอุ ทาห รณ์ของใครหลายๆ คนที่ชอบกินของหวาน โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม เว็บไซต์ต่างประเทศของจีน ได้รายงานเคสผู้ ป่ว ย รายหนึ่ง เมื่ออยู่ ๆ ก็เกิดอ า ก ารผิ ด ปก ติ

แ พท ย์พบว่าอ วั ย วะหลายส่วนล้ ม เ หล ว ก่อนจะส่งตัวไปรั กษ า ยังแผนกไอริยู ตามรายงานของแ พ ทย์ เผยว่า หลินได้รับการวิ นิจฉั ยว่า เป็นโ ร ค เบ าห วา น ประเภท 1

ชนิดโดยแสดงอ ากา รแบบ เฉี ยบ พ ลั น และรุ น แร ง ถึงชี วิ ต ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการทำเอาทางแ พท ย์ถึงกับต ก ใจ เมื่อพบว่า ระดับน้ำตาลในเ ลือ ดสูงถึง 38.86 มิ ลิโม ลต่อลิตร

ซึ่งค่าปกติต้องอยู่ที่ 11.1 มิ ลิ โ มต่อลิตร นอกจากนี้ ผลการตรวจ ซี ทิ สแ ก นท้ อ งของเธอก็พบว่าอ วัย ว ะ บางส่วนเสี ย ห าย เจ้าหน้าแ พ ทย์ก็ให้การรั ก ษ าเธอในทันที

โดยค่าน้ำตาลใน เลื อ ด ของเธอสูงกว่าของคนปกติทั่วไป

ทั้งนี้สาเหตุของอา ก าร เบ าห วา นของหญิงสาวรายนี้ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของเธอที่ชอบเครื่องดื่มรสหวามากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะชานมที่ดื่มเป็นประจำทุกวัน

ก่อนเข้าโ ร งพย าบา ลเพียงไม่กี่วัน เธอได้ดื่มเข้าไปเป็นจำนวน ซึ่งล่าสุดอ าก าร ของเธอไม่ดีขึ้นกับ ทรุ ดตัว ลงเรื่อยๆ และ แพ ทย์จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอ าก ารอย่างใกล้ชิด

หวังว่าเป็นอุ ทา หร ณ์ของคนที่ชอบดื่นเป็นประจำทุกวัน ดื่มได้แต่ในปริมาณที่น้อยลงและรั กษ าสุ ขภา พกันด้วย

คลิป

ขอบคุณ thepap

เรียบเรียง siamnews

About admin

Check Also

โปรดฟังอีกครั้ง “อันวาร์”ปูด กลิ่นปฏิวัติเตะจมูก ควรปรับหลักสูตร”เตรียมทหาร” เรียนรู้ “ประชาธิปไตย”

โปรดฟังอีกครั้ง “อันวาร์”ปูด กลิ่นปฏิวัติเตะจมูก ควรปรับหลักสูตร”เตรียมทหาร” เรียนรู้ “ประชาธิปไตย” โปรดฟังอีกครั้ง “อันวาร์”ปูด กลิ่นปฏิวัติเตะจมูก ควรปรับหลักสูตร”เตรียมทหาร” เรียนรู้ “ประชาธิปไตย” โปรดฟังอีกครั้ง “อันวาร์”ปูด กลิ่นปฏิวัติเตะจมูก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *