ลุงพล ช่วยป้าแต๋น เต็มที่

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ทางอัยกา รพิจารณาแล้วเห็นว่า ค ดีนี้ปร า ก ฏพยานหลักฐานและพฤติการณ์ทั้งหลายในสำนวนการสอบสวน โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสมพร หรือแต๋น หลาบโพธิ์ ได้ร่วมกระ ทำ ผิ ดกับผู้ต้ อ ง ห า โดยร่วมกันกระทำการใดๆ แก่ ร่ าง ของ น้องชมพู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบน้องชมพู่ ก่อนการชั น สู ต รเสร็จสิ้น

ในประการที่น่าจะทำให้การชั น สู ต รหรือผลทาง ค ดีเปลี่ยนแปลงไป ตาม ป.วิอาญา ม.150 ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ ่า งหรือ สภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบ ก่อน การชันสู ต รเสร็จสิ้น

ในประการที่ น่าจะทำให้ การชั น สู ต ร หรือ ผลทาง ค ดี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้องกันอั น ต ร า ย แก่อนามัย ของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น

ต้องระวางโ ทษ จ ำคุ กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งป รั บ ถ้าการ

กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ เพื่ออ ำพรา งค ดี ผู้กระทำ ต้องระวางโท ษเป็น 2 เท่า ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น นอกจากนี้ ยั งถู ก แ จ้ งข้อกล่าวหาตามมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้น โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิ ด ด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโ ท ษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิ ด นั้น โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 7 กันย ายนที่จะถึงนี้

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ลุงพล และ ป้าแต๋น เปิดเผย เพียงสั้นๆ ว่า

ยังไม่ทราบเรื่องว่าป้าแต๋นนั้นถูกแ จ้ งข้อกล่ า ว หา ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด

ซึ่งระหว่างที่ผู้สื่อข่าวพูดคุ ยอยู่นั้น ลุงพลได้แจ้งว่า ตำรวจมาหาหน้าบ้านจึงขอตัวไป ก่อนบอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่ ส่วนตัวยังคงสู้และไม่กังวลใจอะไร

รอดูบทสรุปของคดีกันต่อไปยาวๆครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.